برنامه ارائه شده از سوی یوسف نوری؛ وزیر پیشنهادی آموزش و پرورش به مجلس شورای اسلامی منتشر شد.

برنامه‌ ارائه شده یوسف نوری وزیر پیشنهادی آموزش و پرورش به مجلس شورای اسلامی، منتشر شد؛ این برنامه شامل آسیب‌شناسی و تحلیل وضع موجود در 5 محور است.

اهم رویکردها و راهبردهای عملیاتی:  5 محور

 برنامه‌ها و اقدامات اساسی در سه بخش؛ کوتاه مدت (11 محور)، میان مدت (5 محور) و موضوعات مرتبط با آینده نظام آموزش و پرورش (برنامه‌ها و اقدامات بلند‌مدت) است.

ویژگی‌های این برنامه پیشنهادی بدین شرح است:

1. مبتنی بر ویژگی‌های الهام‌بخش و اسناد فرادست

2. مستند به متن و مصوبات ذیل سند تحول بنیادین(اهداف عملیاتی، راهکارها و برنامه‌های زیرنظام‌ها و...)

3. نگارش مفاهیم و کلیدواژه‌ها براساس مفاهیم و کلیدواژه‌های سند تحول بنیادین

4. دسته‌بندی برنامه‌ها و اقدامات(کوتاه مدت، میان مدت، بلند مدت)

5. ارجاع راهبردها به راهبردهای کلان سند تحول

6. گروه‌بندی مباحث در 5 محور (مرتبط شده با زیر نظام‌های سند تحول)

• محور حاکمیتی و کلان نظام آموزش و پرورش به ویژه در تحقق سند تحول بنیادین

• محور یاددهـی-یادگـیری و ارتقـاء کـیفیت تربیتـی با تأکـیـد بر عدالت آمـوزشی

• محور بهسـازی سـازمانی در راسـتای تقویت مدرسـه محـوری آمـوزش و پـرورش

• محـور ارتقـای کـمـی و کـیفـی منـابع انـســانی آمـوزش و پـرورش

• محور منابع مالی و اقتصاد آموزش و پرورش با توسـعه مشارکت عوامل سهیم و موثر

7. ارائه تصویری جامع‌نگر از آسیب‌ها، مسائل، چالش‌ها و فرصت‌ها و متعاقب آن ارائه برنامه‌ها و اقدامات 

8.  تدوین براساس منطق برنامه‌ریزی راهبردی و رویکرد عملیاتی و جامع  با بهره‌گیری از ظرفیت و توان کارشناسی درون دستگاه

در ادامه مشروح این برنامه را مشاهده می‌کنید:

آسیب‌شناسی و تحلیل وضع موجود

الف) مسائل و چالش‌های حاکمیتی و کلان نظام آموزش و پرورش به ویژه در تحقق سند تحول بنیادین  (زیر نظام‌های شش‌گانه)

- عدم توجه کافی به امر حاکمیتی بودن آموزش عمومی و عدالت تربیتی (آموزشی و پرورشی) به استناد اصول 3، 30 و 43 قانون اساسی

- نگاه هزینه‌ای به آموزش و پرورش به جای نگاه سرمایه‌ای و مولد

- تقویت جایگاه آموزش و پرورش در مراجع تصمیم‌ساز و سیاست‌گذار کشور

- تعیین نقش و وظایف دستگاه‌ها و نهادها در اجرای سند تحول بنیادین از طریق شورای عالی انقلاب فرهنگی

- نیاز به بازنگری و ترمیم سند تحول بنیادین آموزش و پرورش به استناد بخش سوم فصل هشتم سند تحول بنیادین مصوب شورای عالی انقلاب فرهنگی

- اشاعه و فرهنگ‌سازی اغنایی سند تحول در میان ذی‌نفعان با بهره‌گیری حداکثری از روش‌های موثر

- فراهم کردن استلزامات لازم قانونی در برنامه‌های توسعه (برنامه هفتم) و قانون بودجه سنواتی به منظور تحقق کیفی  مأموریت‌ها و برنامه‌های آموزش و پرورش در راستای تحقق سند تحول بنیادین

- عدم تحقق برنامه‌های اعلامی در خصوص منزلت و جایگاه شایسته فرهنگیان

- عدم استقرار چرخه مدیریت بهره‌وری و کم‌توجهی به ارتقای شاخص‌های آن 

- گسست بین تعلیم و تربیت رسمی و غیررسمی و آموزش عالی و عدم هماهنگی بین خروجی مورد انتظار آموزش و پرورش با نظام سنجش آموزش کشور (کنکور)، برنامه آموزش عالی و حوزه‌های فنی و حرفه‌ای و مهارتی مورد نیاز جامعه

- ناپایداری مدیریت‌ها، سیاست‌گذاری‌ها و برنامه‌ها در آموزش و پرورش

- تمرکزگرایی آموزشی و پرورشی و کم‌توجهی به اقتضائات بومی، منطقه‌ای و اقلیمی

- عدم اجرای کامل قانون تشکیل شوراهای آموزش و پرورش و آئین‌نامه اجرایی آن

- اصلاح قانون اهداف و وظایف آموزش و پرورش در مجلس شورای اسلامی

- غلبه بخشی‌نگری سازمانی و وزارتخانه‌ای و بی‌توجهی به نقش‌آفرینی ارکان و نهادهای مؤثر در سیاست‌گذاری، برنامه‌ریزی و اجرا

ب) مسائل و چالش‌های یاددهی - یادگیری و ارتقاء کیفیتتربیتی(آموزشی و پرورش) با تأکید بر عدالت آموزشی (زیر نظام‌های برنامه درسی ملی، پژوهش و ارزشیابی، فضا، تجهیزات و فناوری)

- کاهش نرخ پوشش تحصیلی به ویژه در مناطق کمتر برخوردار (مرزی، عشایری، روستایی و حاشیه شهرها)

- تربیت و ارزشیابی تحصیلی تک ساحتی

- عدم توفیق در حفظ و ارتقای نشانگرها و استانداردهای مصوب شورای عالی آموزش و پرورش به ویژه در مناطق کمتر برخوردار (مرزی، عشایری، روستایی و حاشیه شهرها)

- لزوم ایجاد ظرفیت پذیرش تفاوت‌های فردی، کشف و هدایت استعدادهای متنوع فطری و پاسخگویی به نیازها، علائق و رغبت دانش‌آموزان در راستای مصالح و چارچوب نظام معیار اسلامی

- عدم تناسب شایستگی‌های مطلوب در فارغ‌التحصیلان آموزش و پرورش با اهداف ساحت‌های تربیتی سند تحول بنیادین 

- عدم توجه به اندیشه‌ورزی، درک معنا و نبود برنامه درسی یکپارچه در تدوین موضوعات برنامه درسی ملی

- برنامه‌ریزی درسی کاملا متمرکز و عدم توجه کافی به مشارکت موثر ارکان و عوامل سهیم در تمام سطوح

- نیاز به تقویت رشته علوم انسانی، هنر و فنی و حرفه‌ای

- گسترش آسیب‌های اجتماعی و تربیتی در بین دانش‌آموزان با توجه به افزایش استفاده از فضای مجازی

- ضعف دسترسی به آموزش رایگان و با کیفیت از جمله در خدمات آموزش مجازی

- عدم توجه کافی به استانداردهای فضای تربیتی در تأمین فضاهای آموزشی و پرورشی و تنوع‌بخشی به محیط‌های تربیتی و یادگیری با تأکید بر مناطق کمتر برخوردار(مرزی، عشایری، روستایی و حاشیه شهرها)

- نیاز به تغییر ماهیتی مدارس به مدارسی با هویت مدرسه صالح مبتنی بر مفاد مبانی نظری سند تحول بنیادین آموزش و پرورش

- نیاز به تغییر از نگاه ابزاری به فناوری‌ها به استفاده هوشمندانه از علوم و فناوری‌های نو متناسب با نظام معیار اسلامی

- نیاز به تغییر از نگاه تفکیکی به فضای فیزیکی مدارس به نگاه فرآیندی به تربیت و ساخت مجتمع‌های تربیتی

- کم‌توجهی به معماری اسلامی ایرانی در ساخت مراکز آموزشی

ج) مسائل و چالش‌های بهسازی سازمانی در راستای تقویت مدرسه محوری آموزش و پرورش  (زیر نظام‌های راهبری و مدیریت و برنامه درسی ملی)

- عدم تناسب ساختار نظام آموزش و پرورش با رویکرد مدرسه محوری مبتنی بر سند تحول بنیادین

- کم‌توجهی به جایگاه مدرسه در تراز مدرسه صالح و چشم‌انداز مدرسه در افق 1404 سند تحول بنیادین مبتنی بر آیین‌نامه اجرایی مدرسه

- همسوسازی حداکثری عملکرد مدارس غیر دولتی و آموزشگاه‌های علمی آزاد و... با اهداف سند تحول بنیادین آموزش و پرورش

- عدم برخورداری از فناوری آموزشی در سطح معیار؛ با توجه به طیف منابع و رسانه‌های یادگیری (شبکه ملی اطلاعات و ارتباطات).

- عدم توجه به ظرفیت مشارکت مدارس در تصمیم‌سازی برای نظام تعلیم و تربیت رسمی عمومی

- عدم تعامل اثربخش مدارس در مسائل جامعه در مقیاس محلی، منطقه‌ای و ملی با حضور فعال در حیات اجتماعی (مساجد و دیگر نهادها، مراکز مذهبی و کانون‌های محلی نظیر فرهنگسرا، کتابخانه‌های عمومی و...)

- کم‌توجهی به دانش‌آموزان مدارس مناطق کمتر برخوردار (روستاها، حاشیه شهرها،‌ عشایر کوچ‌نشین، مناطق دو زبانه و...)

- عدم یکپارچه‌سازی سامانه‌های اطلاعاتی، آماری، مالی، اداری و... مدارس

- کم‌توجهی به بهبود ساختار و فرآیندهای انواع مختلف مدارس به ویژه مدارس شاهد و ایثارگران و توسعه مدارس هیئت امنایی

- کم‌توجهی به توسعه و ارتقای فعالیت‌های تربیت بدنی، ورزش و سلامت دانش‌آموزان

د)مسائل و چالش‌های ارتقای کمی و کیفی منابع انسانی (زیر نظام تربیت معلم و تأمین منابع انسانی)

- نبود نظام اثربخش وکارآمد مدیریت منابع انسانی

- چالش‌های مربوط به ساماندهی کمی و کیفی و توزیع عادلانه نیروی انسانی، از جمله کسری و مازاد توأمان، عدم تناسب جذب و ورودی منابع انسانی با میزان نیروی آموزشی، پرورشی و اداری مورد نیاز

- ضعف فرآیند انتخاب افراد اصلح و تربیت معلمان توانمند

- فقدان نظام سنجش صلاحیت‌های عمومی، تخصصی و حرفه‌ای، تعیین ملاک‌های ارزیابی و ارتقای مرتبه (نظام رتبه‌بندی) علمی و تربیتی معلمان و تقویت انگیزه ارتقای شغلی در آنان براساس نظام معیار اسلامی

- عدم توجه به تحول و نوآوری در نظام تربیت معلم و آموزش فرهنگیان کشور به منظور تقویت شایستگی‌های اعتقادی، اخلاقی و حرفه‌ای مدیران و معلمان و تحکیم نقش الگویی آنان و فراهم‌آوردن سازوکارهای اجرایی برای مشارکت فعال و مؤثر ایشان در برنامه‌های تربیتی و فعالیت‌های پرورشی مدارس و واگذاری مسئولیت کلان تربیتی مدرسه به مدیران مدارس

- نبود سازوکارهای لازم برای تربیت و نگهداشت مدیران و راهبران آموزشی و پرورشی و تلاش برای افزایش ثبات مدیریت در مجموعه نظام تعلیم و تربیت رسمی عمومی

هـ) مسائل و چالش‌های منابع مالی و اقتصاد آموزش و پرورش با توسعه مشارکت عوامل سهیم و موثر (زیر نظام تأمین و تخصیص منابع مالی)

- نگاه به نظام تربیت رسمی عمومی به مثابه دستگاهی مصرفی به جای نگاه سرمایه‌ای

- عدم توجه به اصل کفایت در تأمین منابع مالی

- کم توجهی به جمعیت لازم‌التعلیم در تأمین و تخصیص منابع مالی

- عدم توجه کافی به تنوع‌بخشی در تأمین منابع مالی

- کم‌توجهی به اصل عدالت در تخصیص منابع به ویژه در مناطق کمتر برخوردار(مرزی، عشایری، روستایی و حاشیه شهرها)

- کم‌توجهی به اصل کارآیی در هزینه‌کرد (مصرف) منابع

- تأمین، توزیع و مصرف منابع با رویکرد عرضه مدار و نهاده محور خدمات آموزشی و پرورشی

- نظارت بر هزینه توسط ذیحسابی به جای حسابرسی بعد از هزینه‌کرد

- بهینه نبودن نظام پرداخت‌ها، مبتنی بر شایستگی‌ها و بر اساس رویکرد رقابتی و ساماندهی مناسب خدمات و امکانات رفاهی و رفع مشکلات مادی و معیشتی آنان

- کسری مزمن و پایدار بودجه و عدم استقرارکامل نظام بودجه‌ریزی مبتنی بر عملکرد

- وجود تبعیض در نظام پرداخت فرهنگیان و عدم توجه به خط فقر

- تصویب برخی از قوانین در طول سال اجرای بودجه سنواتی و عدم پیش‌بینی و تخصیص اعتبارات مورد نیاز برای اجرای آن مانند قانون جامع خدمات‌رسانی به ایثارگران

مزیت‌ها و قوت‌های امیدبخش

- علیرغم مسائل و چالش‌های ذکر شده می‌توان با اتکا به مزیت‌ها و نقاط قوت امیدبخش ذیل از چالش‌های یاد شده عبور کرد. اهم نقاط قوت عبارتند از: 

- حمایت مقام معظم رهبری مدظله‌العالی، رئیس‌جمهور محترم از اهمیت و جایگاه حاکمیتی آموزش و پرورش و دغدغه‌مندی نسبت به تحقق تحول بنیادین آموزشی و پرورشی

- حمایت و مطالبه‌گری نمایندگان محترم مجلس شورای اسلامی و سایر نهادهای نظارتی نسبت به اجرا و تحقق اهداف سند تحول بنیادین آموزش و پرورش

- برخورداری آموزش و پرورش از اسناد بالادستی راهبردی مبتنی بر فلسفه تعلیم و تربیت اسلامی ـ ایرانی 

- تقاضا و مطالبه خانواده‌ها نسبت به دریافت خدمات آموزشی و پرورشی مطلوب

- حضور و ظهور رو به فزونی نیروهای فرهنگی متعهد، متخصص، با انگیزه، تحول‌خواه

- وجود جمعیت قابل توجه فرهنگیان کشور به عنوان سرمایه‌ی انسانی با ترکیب توأمان نیروهای دغدغه‌مند جوان و خبرگان باتجربه

- گستردگی و فراگیری زیرساخت‌های فیزیکی و مجازی آموزشی، پرورشی و اداری آموزش و پرورش در کل کشور

- تمایل و علاقه‌مندی بسیاری از سازمان‌های مردم نهاد، خیرین، اولیاء، بخش عمومی و خصوصی و... جهت مشارکت و ایفای نقش در نظام تعلیم و تربیت رسمی عمومی کشور

اهم رویکردها و راهبردهای عملیاتی

الف) محور حاکمیتی و کلان نظام آموزش و پرورش به ویژه در تحقق سند تحول بنیادین

- تلاش در جهت ایجاد وفاق ملی و جلب مشارکت حداکثری کلیه عوامل سهیم و موثر به منظور ارتقای کیفیت نظام تعلیم و تربیت رسمی عمومی برای پرورش نسل تراز جمهوری اسلامی ایران (مرتبط با راهبرد کلان  5 و 8 سند تحول)

- تمرکز هماهنگ، متوازن و همه‌جانبه جهت تحقق اسناد فرادستی حوزه آموزش و پرورش به ویژه سند تحول بنیادین آموزش و پرورش و برنامه زیرنظام‌های شش گانه(مرتبط با راهبرد کلان  2و3 سند تحول)

- برنامه‌ محوری با اتکا به رویکرد علمی و پژوهشی در تصمیم‌گیری‌ها (مرتبط با راهبرد کلان  12 و13 سند تحول)

ب) محور یاددهی - یادگیری و ارتقاء کیفیت تربیتی(آموزشی و پرورش) با تأکید بر عدالت آموزشی

- ارتقای حاکمیتی بودن آموزش و پرورش در تراز نظام جمهوری اسلامی ایران(مرتبط با راهبرد کلان  1 سند تحول)

- ارتقای عدالت تربیتی در دو بعد کمی و کیفی در چارچوب اصل 3 و 30 قانون اساسی (مرتبط با راهبرد کلان  4 سند تحول)

- ارتقاء شاخص‌های کلیدی حوزه آموزش و پرورش در سطح ملی، منطقه‌ای و بین‌المللی در چهارچوب نظام معیار اسلامی (مرتبط با راهبرد کلان 14 سند تحول)

- بهره‌مندسازی نظام تعلیم و تربیت رسمی عمومی از فناوری‌های نوین اطلاعاتی و ارتباطی (مرتبط با راهبرد کلان 7 سند تحول)

- ارتقای کیفیت خدمات آموزشی و پرورشی به ویژه تقویت کیفی مدارس دولتی در مناطق کمتر برخوردار (مرتبط با راهبرد کلان  2 سند تحول)

- خروج از نظام برنامه درسی تک ساحتی و حرکت با رویکرد تربیت مبتنی بر ساحت‌های شش‌گانه تربیت با تقویت آموزش‌های مهارتی و کاربردی جهت تأمین منابع انسانی مورد نیاز بازار کار با رعایت ملاحظات آمایش سرزمینی با تأکید بر مناطق کمتر برخوردار، مرزی، عشایری، روستایی و حاشیه شهرها (مرتبط با راهبرد کلان 1 و2 سند تحول)

ج) محور بهسازی سازمانی در راستای تقویت مدرسه محوری آموزش و پرورش

- مدرسه‌محوری و استقرار مؤلفه‌های «مدرسه صالح» (مرتبط با راهبرد کلان 1 و2 سند تحول)

- جوان‌گرایی و چرخش نخبگانی در وزارت آموزش و پرورش در عین بهره‌گیری از مجربان و خبرگان (مرتبط با راهبرد کلان 12 سند تحول)

- ایجاد و استقرار سازوکارهای لازم به منظور افزایش کیفیت عملکرد مدارس و آموزشگاه‌های علمی آزاد

د) محور ارتقای کمی و کیفی منابع انسانی

- ایجاد انگیزه، افزایش دانش، شایستگی‌ و صلاحیت‌های حرفه‌ای به منظور انجام مأموریت‌های محوله دستگاه(مرتبط با راهبرد کلان 13 سند تحول)

- توسعه خلاقیت، نوآوری، نظریه‌پردازی و مستندسازی تجربیات علمی-تربیتی معلمان مبتنی برتقویت فرهنگ پژوهش و ارزشیابی(مرتبط با راهبرد کلان  6 و 15 سند تحول)

- ارتقاء شأن و جایگاه اجتماعی و علمی «فرهنگیان» (مرتبط با راهبرد کلان 10 و 11 سند تحول)

- اتخاذ رویکرد آینده‌نگری و آینده‌پژوهی در پایش منابع انسانی مورد نیاز (مرتبط با راهبرد کلان 3 سند تحول)

هـ) محور منابع مالی و اقتصاد آموزش و پرورش با توسعه مشارکت عوامل سهیم و موثر

- ارتقای نظام تأمین، تخصیص منابع مالی به منظور افزایش بهره‌وری دستگاه(مرتبط با راهبرد کلان 9 سند تحول)

- مشارکت‌جویی و مشارکت‌پذیری از نهادهای فرا دستگاهی و ارکان سهیم و موثر نظام تعلیم و تربیت (با توجه به نقش خانواده) (مرتبط با راهبرد کلان 5 سند تحول)

برنامه‌ها و اقدامات اساسی

برنامه‌های اولویت‌دار (کوتاه مدت)

1. تدوین برنامه اجرایی و عملیاتی سند تحول بنیادین و زیر نظام‌های شش‌گانه و تعیین نقش‌ها و شاخص‌های کلیدی و تمهید استلزامات و منابع لازم با ملاحظه رویکردهای حاکم بر بازنگری آن

2. پیگیری و اجرای کامل رتبه‌بندی فرهنگیان

3. برنامه‌ریزی جهت حضور و اجرای مطلوب برنامه‌های آموزشی و پرورشی دانش‌آموزان در مدارس متناسب با تصمیمات ستاد ملی مقابله با کرونا با رعایت ملاحظات بهداشت فردی و محیطی دانش‌آموزان و مدارس

تسریع در استقرار سازمان ملی تعلیم و تربیت کودک و آماده‌سازی آن برای انجام مأموریت‌های محوله

4. تقویت انگیزه و مشارکت‌پذیری و ساماندهی منابع انسانی کارشناسی و مدیریتی مبتنی بر الگوی شایستگی‌های تخصصی، حرفه‌ای و انقلابی

5. استفاده حداکثری از ظرفیت قانون بودجه جهت تأمین منابع مالی به حد کفایت و پرداخت تعهدات مالی

6. پیگیری تصویب اساسنامه صندوق ذخیره فرهنگیان به استناد بند «ک» تبصره 12 بودجه 1400

7. تلاش برای افزایش تخصیص ردیف‌های بودجه غیرپرسنلی جهت توسعه عدالت تربیتی و افزایش کیفیت‌بخشی به خدمات آموزشی و پرورشی

8. اتخاذ تدابیر لازم جهت پوشش تحصیلی جمعیت لازم‌التعلیم به منظور انسداد مبادی بیسوادی، جذب بازماندگان از تحصیل و جلوگیری از ترک تحصیل دانش‌آموزان به ویژه در مناطق کمتر برخوردار

9. پیگیری تعیین وضعیت استخدامی نیروهای بلاتکلیف و تمهید مقدمات جهت تدوین و تصویب برنامه جامع  منابع انسانی 

10.بررسی و تحلیل و ارائه راهکار به منظور کاهش افت تحصیلی دانش‌آموزان ناشی از همه‌گیری کرونا در کشور

11. تسریع در استقرار سازمان ملی تعلیم و تربیت کودک و آماده‌سازی آن برای انجام مأموریت‌های محوله

برنامه‌ها و اقدامات میان‌مدت

الف) اقدامات ناظر به محور حاکمیتی و کلان نظام آموزش و پرورش به ویژه در تحقق سند تحول بنیادین

- بازنگری و ترمیم سند تحول بنیادین آموزش و پرورش و تدوین شاخص‌ها و نشانگرهای (استانداردهای) اجرایی آن 

- تدوین و پیگیری جهت اصلاح و تصویب لوایح قانونی مورد نیاز به عنوان ضمانت اجرایی و پشتوانه حقوقی اجرای سند تحول بنیادین به ویژه قانون اهداف و وظایف وزارت آموزش و پرورش مصوب مجلس شورای اسلامی

- تهیه نگاشت نهایی سند همکاری دستگاه‌ها و نهادهای ذی‌ربط در کمک به اجرای سند تحول بنیادین از طریق شورای انقلاب فرهنگی

- تمهید و تأمین استلزامات زیرساختی، ساختاری، فرآیندی، انسانی، مالی، محتوایی و... اجرای سند تحول بنیادین از طریق نهادهای بالادستی و شورای انقلاب فرهنگی

- بازطراحی شوراهای استانی و منطقه‌ای آموزش و پرورش با اصلاح قانون تشکیل شوراهای آموزش و پرورش در استان‌ها، شهرستان‌ها و مناطق کشور برای تقویت قاعده‌گذاری، حمایت و نظارت محلی و نقش‌آفرینی فعال خانواده‌ها و فرهنگیان

- بررسی نظام ارتباطی شورای عالی آموزش و پرورش با سایر نهادهای تصمیم‌گیر ذی‌ربط به‌ویژه شورای عالی انقلاب فرهنگی و مجلس شورای اسلامی و ارائه پیشنهاد به منظور بهبود آن

- مدیریت و رفع تعارض منافع در بخش‌های مختلف وزارت آموزش و پرورش

ب) اقدامات ناظر به محور یاددهی - یادگیری و ارتقاء کیفیت تربیتی(آموزشی و پرورش) با تأکید بر عدالت آموزشی

- استقرار و اجرای کامل برنامه درسی ملی در مدارس براساس اسناد تحولی به منظور تحقق تربیت تمام ساحتی

- متناسب‌سازی حجم و محتوای کتب درسی و ساعات و روزهای آموزشی با توانمندی‌ها و ویژگی‌های دانش آموزان، بهره‌گیری از روش‌های روزآمد، فعال، خلاق و بهره‌گیری از تجهیزات و فناوری‌های نوین آموزشی و پرورشی در راستای اهداف

- بازطراحی مرکز سنجش آموزش وزارت آموزش و پرورش برای پیاده‌سازی نظام ملی سنجش و ارزشیابی و پایش همه‌جانبه خدمات آموزشی و پرورشی دانش‌آموزان، معلمان و نهادهای تربیتی براساس استانداردها و شاخص‌های بومی 

- طراحی و پیاده‌سازی نظام جامع توسعه آموزش‌های مهارتی(کاردانش، فنی و حرفه‌ای) با رویکرد حل مشکلات و رفع نیازهای واقعی و اقتضائات کشور با توجه به آمایش سرزمین (نیاز بازار کار و مزیت نسبی استان)

- اولویت‌بخشی به آموزش دوره‌های پیش از دبستان و ابتدایی به‌عنوان دوره‌های پایه در عملیاتی کردن برنامه‌های تحولی وزارت آموزش و پرورش

- اصلاح نظام جبران خدمات به منظور ارتقای کیفیت و افزایش کارآیی و بهره‌وری و انگیزه معلمان در ارائه خدمات آموزشی و پرورشی

- بهسازی و بازسازی مدارس فرسوده و غیراستاندارد با تأکید بر مجتمع‌سازی

- طراحی الگوی استفاده بهینه از فضاهای آموزشی و پرورشی، تجهیزات و فناوری روزآمد با تأکید بر مناطق کمتر برخوردار

- مدیریت تراکم دانش‌آموزی در کلاس با رعایت استانداردهای مصوب شورای عالی آموزش و پرورش به منظور افزایش کیفیت خدمات تربیتی (آموزشی و پرورشی)

- طراحی و اجرای بسته‌های عدالت آموزشی- پرورشی برای جامعه هدف نظیر مناطق  روستایی، محروم و مرزی و حاشیه شهرها به ویژه با بهسازی الگوی توزیع اعتبارات به‌منظور تحقق عدالت تربیتی و ارتقای کیفیت خدمات آموزشی و پرورشی

- جلب و ساماندهی خدمات داوطلبانه‌ی مردمی و جهادی برای ایجاد فرصت دسترسی متعادل به خدمات با کیفیت آموزشی و پرورشی دانش‌آموزان

- تقویت زیرساخت استفاده از بستر مجازی به‌عنوان جبران و مکمل آموزش و پرورش حضوری 

- توسعه شبکه یادگیری- یاددهی به ویژه شبکه شاد به‌منظور توسعه‌ی فرصت‌های آموزشی و پرورشی برای کودکان و نوجوانان و اولیاء با بهره‌گیری از ظرفیت‌های موجود

- تجمیع و به‌کارگیری همه امکانات موجود و شرایط الزام برای شناسایی و هدایت استعدادها برای تقویت و فراگیرسازی اجرای طرح شهاب در همه مدارس با اولویت مناطق محروم، روستایی، حاشیه‌شهرها، عشایری، مناطق دو زبانه و...

- جهت‌دهی و توسعه آموزش‌های مهارتی(کار دانش، فنی و حرفه‌ای) با رویکرد حل مشکلات و رفع نیازهای واقعی و اقتضائات کشور با توجه به آمایش سرزمین (نیاز بازار کار و مزیت نسبی استان)

ج) اقدامات ناظر به محور بهسازی سازمانی در راستای تقویت مدرسه‌محوری آموزش و پرورش

- چابک نمودن ستاد وزارتخانه و واحدهای تابعه با بهره‌گیری از فناوری اطلاعات و ارتباطات و هوشمندسازی و الکترونیک‌سازی فرآیندها و خدمات به‌منظور خدمت‌رسانی بهتر به ذی‌نفعان (مدارس، فرهنگیان، خانواده‌ها و...)

- تقویت زیرساخت‌ها و ابزارهای تنظیم‌گری و نظارتی وزارت آموزش و پرورش 

- ساماندهی و یکپارچه‌سازی سامانه‌های اطلاعاتی، آماری، اداری و مالی آموزش و پرورش 

- برنامه‌ریزی و تمهید مقدمات برای پوشش کامل دوره آموزشی عمومی با کیفیت در مدارس کشور

- تقویت مدارس مناطق محروم، روستاها، حاشیه شهرها، عشایر کوچ‌نشین و همچنین مناطق دو زبانه با نیازهای ویژه، به منظور ایجاد فرصت‌های آموزشی و پرورشی متنوع و با کیفیت

- باز طراحی و بهبود ساختار و فرآیندهای انواع مختلف مدارس به ویژه مدارس شاهد و ایثارگران و توسعه مدارس هیئت امنایی

- توسعه و ارتقای فعالیت‌های تربیت بدنی، ورزش و سلامت دانش‌آموزان در مدارس

- افزایش اختیارات صف و تمرکز بر نقش محوری مدرسه با تأکید بر استفاده از ظرفیت‌های آئین‌نامه اجرایی جدید مدارس به نحوی که عملیات اصلی توسط مدیریت مدرسه و در کلاس درس صورت پذیرد و مناطق، ادارات کل و حوزه‌های ستادی نقش راهبری، پشتیبانی و نظارت و ارزیابی را به عهده داشته باشند

د) اقدامات ناظر به محور ارتقای کمی و کیفی منابع انسانی

- رتبه‌بندی معلمان در چارچوب اسناد تحولی آموزش و پرورش و ارتقای نقش ویژه آموزشی و پرورشی ایشان با تدوین و اجرای قوانین و مقررات لازم برای جهت‌دهی به توانمندی و انگیزه‌ی منابع انسانی وزارت آموزش و پرورش به‌ویژه معلمان به عنوان نیروی فکری و فرهنگی جامعه

- تقویت کمی و کیفی دانشگاه فرهنگیان و دانشگاه تربیت دبیر شهید رجایی برای مدیریت واحد تربیت معلم با تمرکز بر دوره‌های تربیت مربیان و معلمان چندساحتی از طریق تسهیل جذب اعضای هیئت علمی با صلاحیت و تأمین فضای فیزیکی و منابع مورد نیاز

- اعمال استانداردهای مصوب شورای عالی آموزش و پرروش در خصوص نسبت دانش‌آموز به منابع انسانی (نیروهای آموزشی، اداری و پشتیبانی)

- تأمین و ساماندهی منابع انسانی آموزش و پرورش با اعمال متوازن‌سازی جغرافیایی، جنسیتی، رشته تحصیلی، دوره تحصیلی و...

- اصلاح قانون مربوط به نظام بازنشستگی، تعهد خدمت، جذب و نگهداشت فرهنگیان

- منظم‌سازی پرداخت‌های حق‌التدریس و پاداش پایان خدمت و... با تعامل موثر با سازمان برنامه و بودجه کشور

- پیگیری تعیین تکلیف نهایی وضعیت نیروهای غیررسمی و پیمانی وزارت آموزش و پرورش

- ارتقای فرآیند جذب نیروهای توانمند و دارای صلاحیت علمی، حرفه‌ای و اخلاقی با تاکید بر نقش دانشگاه فرهنگیان و شهدرجایی

- بازنگری و اصلاح ترکیب منابع انسانی (اداری، آموزشی و پشتیبانی) متناسب با مأموریت‌ها و وظایف با استفاده از فناوری‌‌های روزآمد

ه) اقدامات ناظر به محور منابع مالی و اقتصاد آموزش و پرورش با تأکید بر توسعه مشارکت عوامل سهیم و موثر

- تلاش برای افزایش سهم اعتبارات وزارت آموزش و پرورش از بودجه عمومی دولت و تولید ناخالص داخلی با ارائه مستندات و گزارش‌های علمی- کارشناسی با رویکرد کفایت منابع

- بازطراحی صندوق ذخیره فرهنگیان و اساسنامه آن برای تقویت بنیه مالی فرهنگیان شاغل و بازنشسته و رفع مشکلات معیشتی آن‌ها و ارتقای شفافیت و رفع تعارض منافع و تعیین وضعیت حقوقی آن با اجرای بند ک ماده 12 قانون بودجه سال 1400

- بازنگری، اصلاح و طراحی الگوی استفاده بهینه از سرمایه‌های در اختیار وزارتخانه به ویژه با رویکرد آموزشی و پرورشی

- احیای ظرفیت‌های درآمدی پیش‌بینی شده در قانون و استفاده بهینه و کارآمد از درآمدهای اختصاصی موجود

- تنوع‌سازی در تأمین منابع مالی آموزش و پرورش با مشارکت عوامل سهیم و موثر

- طراحی الگوی تخصیص منابع مالی با رویکرد کارآیی و اثربخشی آموزش و پرورش

- بازتوزیع منابع انسانی و مالی با بهره‌گیری از فناورهای روزآمد براساس بازنگری و اصلاح جداول ساعات درسی هفتگی دوره‌های تحصیلی و مواد درسی متناسب با مأموریت‌ها، اهداف، راهبردها و وظایف نوین نظام آموزش و پرورش 

- بهره‌گیری مضاعف از ظرفیت اقتصاد غیردولتی (وقف، نذر، خیریه و خدمات و کمک‌های داوطلبانه)، در امور مدرسه‌سازی و مدرسه‌داری

- توسعه مدارس هیئت‌امنایی با رویکرد توسعه مشارکت اجتماعی مردم ذیل اصل 30 قانون اساسی

- افزایش سهم اعتبارات هزینه‌ای غیر پرسنلی به منظور اجرای برنامه‌های ارتقای کیفیت‌بخشی در آموزش و پرورش

موضوعات مرتبط با آینده نظام آموزش و پرورش (برنامه‌ها و اقدامات بلند‌مدت)

- بازسازی و ایجاد تحول بنیادین در شیوه‌های یادگیری و ارزشیابی در مدارس در ساحت‌های شش‌گانه تربیت، براساس تجربیات بدست آمده در وضعیت پاندومی کرونا (تبدیل یک تهدید به فرصت)

- اصلاح و انسجام‌بخشیدن همه‌جانبه و کامل به ساختارها و فرآیندها مبتنی بر اسناد فرادستی (توسعه مشارکت، عدم تمرکز، افزایش بهره‌وری و تأمین کفایت مالی و...)

- بازنگری، اصلاح و استقرار نظام بودجه‌ریزی مبتنی بر عملکرد

- بازنگری، اصلاح و طراحی الگوی تحصیل و توزیع کارآمد درآمدهای اختصاصی

- بازنگری و اصلاح فرآیندهای جامع سازماندهی و ساماندهی منابع انسانی آموزش و پرورش (جذب، نگهداشت و ارتقاء، تبدیل وضعیت و...) 

- بازنگری و اصلاح نظام سنجش و پایش کیفیت آموزشی با هدف ایجاد هماهنگی بین آموزش و پرورش و آموزش عالی و کاهش مرزهای میان نظام تعلیم و تربیت رسمی و غیررسمی

- تعامل فعال و اثرگذار با کشورهای دیگر به‌ویژه کشورهای منطقه و جهان اسلام در حوزه تعلیم و تربیت

- ایجاد جامعه شکوفا و مولد علم و فناوری در سایه تربیت نسل مطلوب

- نهادینه کردن دانش در جامعه با نگرش اسلامی به علم و تسریع در فرآیندهای اسلامی شدن نهادهای آموزشی

- اشاعه فرهنگ تصمیم‌سازی، تصمیم‌گیری و برنامه‌محوری مبتنی بر مطالعات، یافته‌های پژوهشی و آینده‌پژوهی

- استقرار نظام جامع تضمین کیفیت و ارزشیابی

منبع: خبرگزاری تسنیم

۰۹:۳۶ ,۰۶ آذر ۱۴۰۰

اخبار مرتبط


یک فعال سیاسی اصلاح‌طلب با اشاره به عملکرد مجلس در سال 1400 گفت: مجلس در مقایسه با دولت، نمرات مثبت کمتر و نمرات منفی بیشتری دارد. یکی از نقاط ...

قاضی پور درباره عملکرد شورای نگهبان گفت: من در شرایطی نیستم که به شورای نگهبان، نمره بدهم اما انتظار می‌رود کاری کنند که مشارکت بهتری در انتخاب ...

سال 1400 تفاوتی با سال‌های دیگر نداشت و برخی نمایندگان سوژه داغی برای رسانه‌ها و فضای مجازی شدند؛ نمایندگانی که گاهی حرف‌هایشان صدر اخبار ...

رسول منتجب‌نیا درباره برنامه اصلاح‌طلبان برای انتخابات 1402 گفت: آنچه دست خود اصلاح‌طلبان است باید ارتباط‌شان را با مردم بیشتر کنند و با آنان ...

همین روزهایی که اجلاسیه سوم مجلس در پیش است، قالیباف که دو سال ریاست بر مجلس را تجربه کرده با چالش جدی حفظ صندلی ریاست خود روبه‌رو است، آیا ...

نظر خود را ثبت کنید

ویدیو

عکس

اینفوگرافی